Hengstfohlen
geb 20.03.2016
V. Cavtat PKZ v.Castelan II PKZ x Cornet Obolensky
M. Love Dream
von Lordanos x Landadel

Hengst

geb.12.02.15

V.Best Boy v. N Burgund x Courage (Welsh B)

M.Lady Colambia v.Cordanos x Landadel

 

Stute
geb.15.05.2016
V. Cavtat PKZ v.Castelan II PKZ x Cornet Obolensky
M.Lady Girl
von Stalon x Landadel